AKTUÁLIS AKCIÓK ONLINE MEGRENDELÉS DÍJFIZETÉS DOKUMENTUMOK ÁSZF SEGÍTSÉG KAPCSOLAT RÓLUNKemail:
jelszo:


Partnereink:Utolsó módosítás időpontja:
2016-10-10
Aktuális2016-11-11 12:00:00

ÉRTESÍTÉS!
A Vác Városi Kábeltelevízió Kft. azon Ügyfeleinél, akiknél 45 napon túli díjtartozás áll fenn, 2016. november 30-tól (Szerda) a jelszolgáltatást szünetelteti. A díjhátralék rendezésénél azon befizetések kerülnek elszámolásra, amelyek a szolgáltató számlájára 2016. november 25-ig beérkeztek. Ismételt visszakapcsolásra akkor kerülhet sor, ha a díjtartozás összege annak kamataival együtt, valamint a televízió szolgáltatás esetében 3.900 Ft-os, Internetszolgáltatás esetében 2000 Ft-os visszakapcsolási díj kiegyenlítésre kerül. 


 


Köszönettel:Vác Városi Kábeltelevízió Kft.2016-10-05 00:00:00

Értesítés az Internet szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról 


Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. 2016. év november hó 01. napi hatállyal módosítja az internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A módosításra a szolgáltatáscsomagok változása (bővítése) miatt került sor. A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban honlapunk "letölthető dokumentumok" menüpontja alatt az ASZF változással kapcsolatos részletes tájékoztató dokumentum érhető el.


Mindezek alapján 2016. év november hó 01. napjától a szolgáltató internet-hozzáférés szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:


 -Az ASZF 4. számú mellékletében részletezett módon új szolgáltatási csomagok kerültek bevezetésre, egyben korábban értékesített szolgáltatási csomagok kerültek kivezetésre a Szolgáltató kínálatából.


 -Az ASZF 4. számú mellékletében feltüntetésre kerültek a 2017. január 1-után az internet szolgáltatásra vonatkozó csökkentett (18%-os ÁFA tartalmú) bruttó listaárak.


Tájékoztatjuk, hogy az Elõfizetõket szerzõdésmódosítás esetén az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvényben, valamint az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott jogok illetik meg, így különösen az Elõfizetõ jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követõ 8 napon belül a szerzõdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt igénybe veszi és az elõfizetõi szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elõfizetõ felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét. A 2013. augusztus 1. napjától érvényes kábeltelevízió elõfizetési havidíjakat Általános Szerzõdési Feltételeink tartalmazzák, melyek 2016. október 5. napjától ügyfélszolgálati irodánkban (Vác, Zrínyi u. 9. ) és a www.digitalvac.hu honlapon megtekinthetõk.


 2016-09-12 00:00:00

Tájékoztató a TV2 és RTL Klub műsordíja miatti árváltozásról


Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy 2016. október 15-től az alábbiakban módosulnak a kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeink. Egy közelmúltban történt jogszabályváltozás lehetővé teszi az RTL Klub és a TV2 számára, hogy nézőitől 2016. júliusától műsordíjat szedjen. Ezt a díjat a műsorterjesztési szolgáltatókon keresztül szedik be a csatornák. Bár a tárgyalások még folynak a két csatorna képviselőivel, társaságunk úgy határozott, hogy ügyfeleinek érdekében nem terheli ki előfizetőire visszamenőlegesen a július 1-től október 15-ig tartó időszakra az RTL Klub – TV2 részére beszedendő műsordíjat.


2016. október 15-től az RTL Klub és TV2 csatornákat tartalmazó csomaggal rendelkező ügyfeleinkhavidíja bruttó 400 Ft-tal emelkedik.


A bruttó 400 Ft-os áremelés a tárgyalások kimenetelétől függően akár csökkenhet is. A műsordíj először október havi számláján fog jelentkezni félhavi díjjal (bruttó 200 Ft). Az áremelés teljes összege november havi számláján fog először mutatkozni.


A műsordíjjal kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önt.


Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók. A módosított ÁSZF-ek az i-TV Zrt. ügyfélszolgálatain, és a www.i-tvzrt.hu weboldalon elérhetőek. A módosítás indoka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132.§ (2) b) és d) pontja alapján jogszabályváltozás, és az ez által előidézett, a körülményekben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás, azaz költségnövekedés. A módosítás a már megkötött előfizetői szerződések alapján fennálló előfizetői jogviszonyokat, és az azok alapján fennálló díjfizetési kötelezettséget nem érinti, így nem eredményezi az egyedi előfizetői szerződések, vagy a szerződési feltételek lényeges változását. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést.


Amennyiben Előfizetőnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizetői Szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló Szerződést, úgy az i-TV Zrt. nem jogosult a határozott időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Nem mondhatja fel jogkövetkezmények nélkül az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést abban az esetben, ha azt a határozott időtartamból eredő Kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott Kedvezményeket nem érinti. Ebben az esetben a Szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem Előfizetője az i-TV Zrt-nek, csupán ajánlatot tett Szolgáltatásunk igénybevételére, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az Előfizetői Szerződés megkötésétől. A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.i-tvzrt.hu honlapon közzétettük.


Vác, 2016. szeptember 12.


Üdvözlettel: I-TV Zrt; Vác VárosiKábeltelevízió Kft.2016-09-07 00:00:00

HOVÁ TŰNT A FEM3 ?


Az elmúlt napokban sokan kerestek minket azzal a kérdéssel, hogy nem találják a megszokott helyén a FEM3 női életmód csatornát, helyette egy másik -PRIME TV nevű- TV adás jelent meg. A változás rajtunk kívül álló okokból következett be.


A FEM 3 csatorna hivatalos értesítést küldött, hogy a csatorna nevét és arculati ekemeit (logo, feliratok) stb a tulajdonos (Andy Vajna) döntése értelmében meváltoztatja, ezek után a FEM3 csatorna PRIME néven lesz elérhető. A kábeltévének a levél értelmében a továbbiakban csak a PRIME csatornára szól a továbbítási szerződése. 


Mindeközben a TV2 csoport a FEM 3 eddigi kedvelt műsorait a PRIME csatornáról eltávolította és létrehozott egy "új" csatornát "FEM3" néven. Erre a csatornára nekünk jelenleg nincsen szerződésünk, tehát továbbítani sem tudjuk azt nézőink részére. Minden rendelkezésre álló eszközzel szeretnénk rendezni a kialakult helyzetet, hogy előfizetőink továbbra is láthassák a FEM3 megszokott műsorait. 


Türelmüket és megértésüket megköszönve,


Tisztelettel:


Vác Városi Kábeltelevízió Kft.; Digitalvac Kft.2016-09-06 00:00:00

Nevet és logót vált a FEM3 csatorna


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FEM 3 televíziócsatorna neve 2016. szeptember 5-től a csatornatulajdonos (Andrew G. Vajna) döntése alapján PRIME-ra változik. Egyúttal megváltoznak a csatorna arculati elemei és logója is. 


Tisztelettel:


Vác Városi Kábeltelevízió Kft. 2016-08-31 00:00:00

 


Tájékoztató a TV2 és az RTL Klub műsordíjáról.


A TV2 és az RTL Klub – élve egy a közelmúltban kiadott jogszabály adta új lehetőséggel – 2016. július 1-től műsordíjat kíván szedni programjaiért. Mindkét csatorna közölte a szolgáltatókkal az árakat és feltételeket, mely szerint az egy háztartásra jutó műsordíj akár a 740 Ft-ot is elérheti a két kereskedelmi csatorna esetében. Társaságaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az eddig példa nélkül állóan magas műsordíjat elfogadható szintre mérsékeljék annak érdekében, hogy az előfizetési díjak jelentős emelkedése elkerülhető legyen. 


Amennyiben ezek a tárgyalások legjobb szándékaink ellenére sem vezetnek eredményre, úgy kénytelenek leszünk a kábeltelevíziós csomagok díját a TV2 és az RTL Klub által kért díjak összegével megemelni. 


 


Tisztelettel:


DigitalVac Kábeltelevízió Kft.


Vác Városi Kábeltelevízió Kft.


 2016-08-15 00:00:00

Változások az analóg csatornakiosztásban.


Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2016. szeptember 1-től a Vác Városi Kábeltelevízió Kft. analóg csatornakiosztása az alábbiak szerint változik:


-A CNN adása a jelzett időpontot követően csak digitális adásrendszerben lesz elérhető, az analóg kiosztásból kikerül.


-Az Eurosport 2 műsora az U50-es csatornáról (703,25 MHz) az U56-os csatornára (751,25 MHz) kerül át.


-Az RTL2 adása az U51-es csatornáról (711,25 MHz) az U41-es csatornára (631,25 MHz) kerül áthelyezésre. 


 


Köszönettel: Vác Városi Kábeltelevízió Kft.2016-08-02 00:00:00

Új Közszolgálati csatorna kínálatunkban!


Indul az M5 HD adása.


Az M5 HD csatorna az indulást követő időszakban – az M4 Sport mellett – a riói olimpiávalpárhuzamosan futó sporteseményekről közvetít, de sugározza majd élőben a magyar sportolók olimpiai versenyeit is. Riót követően a magyar televíziózás történetében először, az M5 HD a teljes paralimpiai programot tűzi műsorára.


Szeptember végétől alakul ki az MTVA új csatornájának végleges programja, így elsősorban oktatási, kulturális és ismeretterjesztő műsorokkal szórakoztatja majd a nézőket. Az M5 HD műsora hálózatainkon digitális formátumban az 522 MHz-es streamben található. A program kizárólag HD formátumban kerül továbbításra, ezért csak a HD adások vételére alkalmas TV készülékkel vagy HD beltéri egységgel fogható az M5 műsora.  2016-07-06 00:00:00

Internetet „okosba”?


Nem biztos, hogy megéri...


Illegális internetszolgáltatót lepleztek le a kábeltévé munkatársai.


 


Az internet ma már nélkülözhetetlen mindennapjainkban, életünk szinte minden részében jelen van, így munkánk, kikapcsolódásunk és társasági életünk is gyakran a net segítségével válik könnyebbé, gyorsabbá. Szerencsére városunkban több szolgáltató ajánlatai közül lehet választani, így mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelő olcsó és jó szolgáltatást. Az internet bizony üzlet is. Nemrégiben Vácon is így gondolták néhányan és mindenfajta engedély nélkül megcsapolva a DigitalVac hálózatát illegális internetszolgáltatásba kezdtek. Kollégáink a kalóz szolgáltató hálózatát felderítették és lekapcsolták, ezzel egy időben az elkövetőkkel szemben társaságunk megtetette a szükséges jogi lépéseket. Az internet engedély nélküli megosztása törvényellenes és üzletszerűen elkövetve számos bűncselekményt valósít meg az, aki ezzel kívánna pénzhez jutni. Sajnálatos módon az illegális szolgáltatásra előfizetőket is érheti kellemetlenség, hiszen azon kívül, hogy az ilyen „szolgáltatótól” vásárolt előfizetésnél semmilyen fogyasztó védelemben nem részesülnek, adataik és otthoni hálózatuk biztonsága is veszélybe kerülhet, nem utolsó sorban pedig a számla nélküli vásárlás is gondot okozhat.


Néhány száz forint különbségért tehát tényleg felesleges kockázatot vállalni, érdemes megbízható törvényes internetszolgáltatót választani.


Munkatársaink a következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a kalózbekötések felderítésére, ezért a város több pontján ellenőrzik a távközlési hálózatok épségét.  2016-07-04 00:00:00

Július 11-én indul a MOZI + filmcsatorna


A TV2 Csoport nagyszabású portfólió-fejlesztésének első lépéseként július 11-én 21 órakor elindul a Mozi+. A vadonatúj filmcsatorna a teljes család számára biztosít szórakozást, tévépremierekkel és közönségkedvenc filmekkel. Az igazi moziélmény érdekében, az indulás hetében megszakítás nélkül láthatják a nézők a 21 órás filmeket.

Július 11-én indul útjára a Mozi+, amely a PRO4 csatorna helyén teljesen megújult tartalommal és ehhez illeszkedő új arculattal várja a nézőket. A nagy amerikai filmstúdiókkal való hosszútávú szerződéseknek köszönhetően közkedvelt és színvonalas filmeket kínál, akár röviddel a mozibemutató után, így nem kell éveket várni a legnagyobb durranásokra.

„Magyarország vadonatúj filmcsatornája az egész családnak nyújt szórakozást tematikus napokkal és idősávokkal, a nap 24 órájában. A tervezhetőség és a nézők kényelme érdekében a hétköznap esti filmek fixen, 19 és 21 órakor kezdődnek. Soha nem volt még kábelcsatornán annyi nagyszabású országos tévépremier, mint amivel a Mozi+ jelentkezik a következő években. Nagyszabású terveink vannak legújabb csatornánkkal, mely rövidesen a televíziós piac meghatározó szereplője lesz. A célunk, hogy a filmkedvelők első számú választása a Mozi+ legyen.” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport kábelcsatorna programigazgatója

A csatorna arculatát, szín- és formavilágát a TV2 Csoport kreatív csapata valósította meg, a legújabb trendeknek megfelelően. A filmek közötti eligazodást műfaj megkülönböztető ikonok segítik, eltérő módon jelölve például az akció, vígjáték, horror, animációs vagy éppen háborús filmeket.

A filmcsatorna az igazi moziélmény megvalósítása érdekében, az indulás hetében az esti, 21 órás filmjét megszakítás – reklámok – nélkül sugározza. Elsőként, országos tévépremierként érkezik Brad Pitt főszereplésével a Z világháború július 11-én 21 órakor. Ezt követően számos televíziós premier várja a nézőket, jön a Star Trek – Sötétségben, a G.I. Joe: Megtorlás és a Phillips kapitány, valamint olyan családi filmek és vígjátékok, mint a Ted, vagy éppen a Spongyabob – Ki a vízből!, de olyan közkedvelt filmek is képernyőre kerülnek, mint a Nagyfiúk 2. 


 
A honlap üzemeltetőjének részletes adatai: itt!